© All Rights Reserved 2018 by Kojich Reisen Zur Kunst

Bojana Pavlovic PhD Byzathology

Fabian Felder, Kunsthistoriker M.A.